Distyllfa Dà Mhìle 9.png

Ynglŷn â Distyllfa Dà Mhìle

cat_drinks_small.jpg

Distyllfa Dà Mhìle yw distyllfa fferm organig gyntaf y DU

phoneicon.jpg 01239 851 528


Cyfeiriad

Fferm Glynhynod, Llandysul, Ceredigion, SA44 5JY

Cyfarwyddiadau

1 filltir oddi ar yr A486 rhwng Llandysul a Synod Inn ym Mwlch-y-groes. Dilynwch yr arwydd ar gyfer Caws Teifi.

Oriau agor

Dydd Llun-Dydd Gwener: 10am - 5pm
Dydd Sadwrn: Trwy drefnu o flaen llaw 

Map


Gweld Distyllfa Dà Mhìle ar fap mwy o faint

f_logo.png Dewch o hyd i ni ar Facebook

twitterlogo.jpg Dilynwch ni ar Twitter

Dà Mhìle (a gaiff ei yngan fel hyn: da-fi-lei) yw’r Wyddeleg am ddwy fil. Yn ôl yn 1992 comisiynodd John Savage-Onstwedder – sef un o sylfaenwyr cwmni enwog Caws Teifi ac sydd hefyd yn ffermwr organig – Ddistyllfa fyd-enwog Springbank yn Campbeltown yn yr Alban, wrth ymyl Penrhyn Kintyre, i gynhyrchu wisgi organig cyntaf yr oes fodern er mwyn coffáu dechrau’r mileniwm newydd yr oedd disgwyl mawr amdano - y flwyddyn 2000.

Llwyddodd Springbank i wasgu 15 hocsied (casgen) allan o’r 11 tunnell o farlys organig yr oedd John wedi ei ddanfon i’r ddistyllfa. Mae 5 o’r 15 hocsied ar ôl o hyd a byddant yn cael eu defnyddio i goffáu pen-blwydd y wisgi yn 21 oed yn ystod haf 2013.  Mae galw mawr ymhlith casglyddion yn awr am y wisgi Dà Mhìle gwreiddiol hwn a gynhyrchwyd yn 1992. 

Yn 2010 cyflwynodd John gais i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi am drwydded distyllwr i redeg pot distyllu copr o’r radd flaenaf sy’n dal 350 litr, er bod canllawiau Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi ar y pryd yn nodi mai’r pot distyllu lleiaf y gellid cyflwyno trwydded ar ei gyfer oedd pot sy’n dal 15 hectolitr (1500 litr!) 

Er hynny, cafodd ei annog i gyflwyno cais gan swyddog caredig yng Nghyllid a Thollau Ei Mawrhydi, a ddywedodd: “Cafodd y canllawiau eu hysgrifennu pan oedd swyddogion tollau’n dal i grwydro ar hyd y bryniau gyda gynnau i ddarganfod potiau distyllu anghyfreithlon er mwyn ei gwneud yn fwy anodd eu cuddio! Anfonwch eich cais a chawn weld beth ddaw”. Ac ar y gair, ychydig fisoedd yn ddiweddarach, rhoddodd Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi drwydded distyllwr i John. Dyma’r drwydded gyntaf o’i math, fwy na thebyg, ar gyfer pot distyllu 350 litr yn y DU. Digwyddodd hynny yn 2009.

Cymerodd dair blynedd arall i oresgyn yr holl rwystrau ychwanegol ac i gael yr holl drwyddedau yr oedd eu hangen i ddechrau distyllu, er enghraifft, trwydded ceidwad warws, gwarant symud......ac ati 

Ni fyddai wedi bod yn bosibl sefydlu’r ddistyllfa fferm wirioneddol gyntaf hon heb gymorth gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd.

Mab hynaf John, sef John-James sy’n 29 oed, a gafodd ei hyfforddi yn nistyllfa Kilchoman yn yr Alban a gyda Dr Klaus Hagmann - sydd â doethuriaeth mewn distyllu o’r Almaen ac a gynlluniodd y pot distyllu, yw rheolwr distyllfa ifancaf Prydain ar hyn o bryd. Enillodd ei gynnyrch cyntaf, sef gwirod orennau organig ‘Dà Mhìle Orange 33’, un o wobrau Cymru: Y Gwir Flas am y cyflenwad cychwynnol! Mae ei ail gynnyrch, sef jin fferm botanegol Dà Mhìle, wedi cael croeso brwd gan y sawl sy’n yfed jin.

Dechreuodd Dà Mhìle ddistyllu yn ystod hydref 2012 yn Fferm Glynhynod yng Ngheredigion. Bwriad y cwmni yw creu cynnyrch o’r radd flaenaf yn hytrach na chynnyrch cyffredin, a hynny am bris gonest. 

Gellir trefnu i weld y ddistyllfa a blasu’r cynnyrch drwy drefnu o flaen llaw. 

Dyma gyfle gwych i fuddsoddwyr gaffael cyflenwadau o wisgi ar gyfer y dyfodol. Mae’n fwy diogel o lawer na rhoi eich arian mewn banc!  

Achrediadau

Wales-True-Taste-LOGO291.jpg

Cynhyrchwyr

Cynhyrchwyr

Cliciwch isod i weld ein rhestr lawn o gynhyrchwyr ledled Ceredigion

Gweld rhestr lawn o’r cynhyrchwyr >

Fy llwybr personol i

Heb ddewis unrhyw gynhyrchwyr


Gweld yr Oriel

Categorïau’r Cynhyrchwyr

cat_cheese.jpgcat_veg.jpgcat_preserves.jpgcat_choc.jpgcat_drinks.jpgcat_mill.jpg cat_meat.jpgcat_meals.jpgcat_accommodation.jpg