Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Llanerchaeron 19.png

Ynglŷn â’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Llanerchaeron 

cat_veg_small.jpg cat_meat_small.jpg cat_accommodation_small.jpg cat_meals_small.jpg

Dewch i ddarganfod Llanerchaeron a darganfod ffordd hunangynhaliol o fyw 

phoneicon.jpg 01545 570 200


Cyfeiriad

Ciliau Aeron, ger Aberaeron, Ceredigion, SA48 8DG

Cyfarwyddiadau 

Saif Llanerchaeron 2½ milltir i’r dwyrain o Aberaeron oddi ar yr A482 (chwiliwch am yr arwyddion brown ar gyfer ymwelwyr). Cyrraedd Llanerchaeron drwy gerdded neu feicio o Aberaeron: cadwch i’r chwith wrth y gyffordd gyntaf ar ôl neuadd goffa’r dref (ar y ffordd sy’n mynd allan o Aberaeron i gyfeiriad Llanbedr Pont Steffan – chwiliwch am y mynegbyst gwyrdd) a dilynwch yr hen reilffordd wrth ymyl afon Aeron.  Mae rheseli beiciau ar gael y tu allan i’r Adeilad Croesawu Ymwelwyr yn y maes parcio. 

Oriau agor

Bob dydd rhwng 10.30am a 5pm (mae’r oriau agor yn wahanol yn ystod misoedd y gaeaf – edrychwch ar y wefan i gael y manylion diweddaraf)

Map


Gweld Llanerchaeron ar fap mwy o faint

f_logo.png Dewch o hyd i ni ar Facebook

twitterlogo.jpg Dilynwch ni ar Twitter

Os ydych chi’n chwilio am rywbeth gwahanol i’w wneud wrth grwydro o flas i flas o amgylch Ceredigion, beth am ymweld ag ystâd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Llanerchaeron? Saif yr ystâd ryw 2.5 milltir yn unig o Aberaeron, ac mae’n berl hanesyddol y mae’n werth ymweld ag ef ym mherfeddion cefn gwlad Ceredigion.

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yw elusen gadwraeth fwyaf Cymru, a bydd ein staff a’n gwirfoddolwyr brwdfrydig wrth law i gyfarch pawb a’u helpu i fwynhau swyn a rhyfeddod yr ystâd fonedd Gymreig hon o’r 18fed ganrif.  

Roedd y Fila hardd, a gafodd ei hailgynllunio yn yr 1790au gan y pensaer enwog John Nash ac sydd wedi ei hadfer yn ofalus gan yr Ymddiriedolaeth dros y ddau ddegawd diwethaf, yn gartref teuluol i 10 cenhedlaeth o’r teulu Lewes. Yn ogystal â’r prif adeilad, mae’r nodweddion sydd wedi parhau’r un fath yn cynnwys y golchdy, y bragdy, y parlwr caws a’r tŷ halltu a fydd yn eich arwain ar siwrnai i ddarganfod cyfrinachau bywyd hunangynhaliol 200 o flynyddoedd yn ôl. 

Mae fferm y plas yr un mor brysur heddiw ag yr oedd bryd hynny. Mae ein fferm weithredol yn brysur gydol y flwyddyn o ganlyniad i’w gweithgareddau ffermio tymhorol. Caiff y fuches o wartheg duon Cymreig, y praidd o ddefaid Llanwenog a’r tylciau llawn o foch Cymreig eu cadw er mwyn bridio anifeiliaid a chynhyrchu cig a gaiff ei werthu’n ffres yn rhan o gynllun blychau bwyd neu wedi’i rewi o’n Hadeilad Croesawu Ymwelwyr. Mae’r ieir yn crwydro’n rhydd yn iard y stoc a’r ydlan, ac maent i’w gweld yn gartrefol iawn yng nghwmni’r holl ymwelwyr!

Os ydych chi’n chwilio am lonydd ac awyr iach, dewch draw i dawelwch yr ardd furiog hudolus a’i chasgliad gwych o ffrwythau, llysiau, perlysiau a phlanhigion. Mae holl gynnyrch tymhorol yr ardd ar gael i’w brynu hefyd o’n siop yn yr Adeilad Croesawu Ymwelwyr. Mae’r siop hefyd yn gwerthu cwrw lleol, seidr Cymreig a chyffeithiau a gaiff eu cynhyrchu’n lleol.

Mae’r tiroedd pleser â llyn addurnol, sydd newydd gael eu hadfer, yn cynnig llwybrau cerdded hamddenol – ac efallai y gwelwch chi’r hwyaid, yr hwyaid bach a’r gwyddau sy’n byw yno! Roedd preswylwyr blaenorol Llanerchaeron yn hoff iawn o hela a physgota, a heddiw gallwch brynu trwydded bysgota er mwyn dal pysgodyn i swper ar y rhan o afon Aeron sy’n eiddo i ni!

Bydd unrhyw wyliau ysgol yn orlawn o weithgareddau a fydd yn ychwanegol at atyniadau arferol yr ystâd. Caiff gweithgareddau arbennig eu cynnal bob dydd (nad oes tâl ychwanegol amdanynt) – o deithiau cerdded drwy fyd natur i blant a chyfleoedd i archwilio pyllau, chwilio am bryfed, gwneud bwganod brain, cerdded o amgylch y fferm a chael sgyrsiau amdani, i gyfleoedd i arddio, coginio, dilyn llwybrau bwyd a mwynhau teithiau tywysedig.

Beth am orffen eich diwrnod drwy ymweld â’n caffi sy’n gweini bara a bobir yn lleol, cawl Cymreig traddodiadol sy’n cynnwys cig o’r ystâd, a chacennau a phwdinau cartref? Bydd chwant bwyd arnoch ar ôl cael cymaint o awyr iach!

Mae manylion am ein gweithgareddau dyddiol a’r wybodaeth ddiweddaraf am ein horiau agor a phrisiau mynediad i’w gweld ar-lein ar www.nationaltrust.org.uk/llanerchaeron, neu ffoniwch 01545 570200 i gael gwybod mwy. Gallwch gael y manylion diweddaraf am ddatblygiadau drwy ein dilyn ar Facebook a Twitter hefyd.

Cynhyrchwyr

Cynhyrchwyr

Cliciwch isod i weld ein rhestr lawn o gynhyrchwyr ledled Ceredigion

Gweld rhestr lawn o’r cynhyrchwyr >

Fy llwybr personol i

Heb ddewis unrhyw gynhyrchwyr

Categorïau’r Cynhyrchwyr

cat_cheese.jpgcat_veg.jpgcat_preserves.jpgcat_choc.jpgcat_drinks.jpgcat_mill.jpg cat_meat.jpgcat_meals.jpgcat_accommodation.jpg