Siop Fferm Llwynhelyg 6.png

Ynglŷn â Siop Fferm Llwynhelyg 

cat_cheese_small.jpg cat_fish_small.jpg cat_veg_small.jpg cat_meat_small.jpg cat_preserves_small.jpg cat_drinks_small.jpg cat_flour_small.jpg cat_choc_small.jpg

Heb os, dyma’r dewis gorau o fwyd a diod o Gymru a geir dan yr un to - gyda gwasanaeth cyfeillgar!

phoneicon.jpg  01239 811079


Cyfeiriad

Llwynhelyg, Sarnau, ger Aberteifi, Ceredigion, SA44 6QU

Cyfarwyddiadau

8 milltir i’r gogledd o Aberteifi ar yr A487 (chwiliwch am yr arwyddion sydd ar y bêls mawr o silwair!)

Oriau agor

Llun – Sad: 9am – 6pm
Sul a Gwyliau Banc: 9.30am – 1pm
Ar gau bob dydd Llun ym mis Ionawr a mis Chwefror 

f_logo.png Dewch o hyd i ni ar Facebook

twitterlogo.jpg Dilynwch ni ar Twitter

Map


Gweld Siop Fferm Llwynhelyg ar fap mwy o faint

Flynyddoedd lawer yn ôl aethom ati i ddechrau gwerthu unrhyw laeth a llysiau a oedd gennym dros ben ar stepen drws ein tŷ fferm yng ngorllewin Cymru. Ers hynny, mae Llwynhelyg wedi tyfu’n Siop Fferm sydd wedi ennill llu o wobrau ac sy’n enwog am ansawdd ac amrywiaeth ei chynnyrch, sy’n dod o’r ardal leol ac o ardaloedd eraill o Gymru. Rydym yn dathlu ein pen-blwydd yn 30 oed yn 2013….felly cofiwch alw heibio i fwynhau croeso cynnes ac i flasu’r danteithion sydd ar gael yng Ngheredigion.

Caiff y tatws a’r cnydau salad yr ydym yn eu tyfu ar ein fferm ni eu hategu gan ffrwythau a llysiau tymhorol a gaiff eu cyflenwi gan dyfwyr lleol. Mae ein folia fragrantia (dail sawrus) llwyddiannus yn enwog ledled Ceredigion, a chaiff perlysiau ffres eu pigo o’r gwely perlysiau tra byddwch yn y siop.

Mae ein cacennau, ein pwdinau, ein pasteiod a’n prydau parod cartref hefyd yn ffefrynnau ymysg ein cwsmeriaid – maent yn gwneud bywyd yn haws ar ôl diwrnod caled yn y gwaith neu ar y traeth! Mae siocledi a wnaed â llaw, hufen iâ llaeth, a gwirodydd a gwahanol fathau o gwrw a seidr ar gael yma i’ch temtio hefyd!

Mae ein cyflenwad helaeth o gynnyrch llaeth yn cynnwys ystod enfawr o dros 50 o gawsiau Cymreig, ac mae gennym brydau bwyd a gwahanol fathau o gawl blasus i lysfwytawyr. Rydym yn falch iawn o allu darparu’r jamiau, y marmaledau a’r siytnis gorau, ac o’u cyfuno â’r mwstardau, y picls a’r mêl sydd gennym mae ein silffoedd yn orlawn o ddanteithion.

Daw’r cig o ffynonellau lleol, ac mae ein selsig porc a’n bacwn sydd wedi ei halltu’n sych ar frig rhestr siopa llawer o’n cwsmeriaid. Mae cig ar gyfer y barbeciw’n boblogaidd iawn yn ystod yr haf, ac adeg y Nadolig mae gennym dwrcïod maes hefyd.

Rydym yn gwneud ein gorau glas i sicrhau bod y gadwyn fwyd o’r cae i’r siop mor fyr ag sy’n bosibl, ac rydym yn delio’n uniongyrchol â thua 130 o gynhyrchwyr bach y mae’r rhan fwyaf ohonynt o fewn 40 milltir i’r siop. Mae hynny’n ein galluogi i gael cynnyrch sydd wedi ei gynaeafu’n ffres bron bob dydd, ac efallai y daw cyfle hyd yn oed i chi gwrdd â chyflenwr neu ddau tra byddwch yn y siop!

Dros y blynyddoedd rydym wedi ennill llawer o wobrau ac anrhydeddau, gan gynnwys 13 o Wobrau Cymru: Y Gwir Flas ar gyfer y manwerthwr gorau, ar gyfer y cynnyrch gorau wedi ei bobi gartref, am ymdrechion i ddod o hyd i gynnyrch lleol ac am gynaliadwyedd. Cafodd un o Osgars Gwledig y Gynghrair Cefn Gwlad i’r manwerthwr bwyd lleol gorau ei gyflwyno i ni hefyd.

Os ydych yn bwriadu aros yn yr ardal, beth am fwynhau un o’n basgedi bwyd fel y gallwch gael blas gwirioneddol ar Gymru pan fyddwch yn cyrraedd yma? Dewiswch rhwng y fasged ‘Croeso i Gymru’, y fasged ‘Brecwast Cymreig’ neu’r fasged ‘Pecyn Picnic’. 

Beth bynnag fo’ch chwaeth, rydym ni’n ffyddiog bod gennym rywbeth a fydd at eich dant a gallwch chi fod yn ffyddiog y cewch chi groeso cynnes Cymreig. Rydym hefyd yn agos i draethau tywod bendigedig Aber-porth, Tre-saith, Penbryn a Llangrannog a threfi marchnad Aberteifi a Chastellnewydd Emlyn. Felly, beth am dreulio’r diwrnod cyfan yma yn ne Ceredigion – yn mwynhau’r golygfeydd ac yn cwrdd â chynhyrchwyr eraill O Flas i Flas?  

Achrediadau

farma_logo.jpg   Wales-True-Taste-LOGO291.jpg

Cynhyrchwyr

Cynhyrchwyr

Cliciwch isod i weld ein rhestr lawn o gynhyrchwyr ledled Ceredigion

Gweld rhestr lawn o’r cynhyrchwyr >

Fy llwybr personol i

Heb ddewis unrhyw gynhyrchwyr


Gweld yr Oriel

Categorïau’r Cynhyrchwyr

cat_cheese.jpgcat_veg.jpgcat_preserves.jpgcat_choc.jpgcat_drinks.jpgcat_mill.jpg cat_meat.jpgcat_meals.jpgcat_accommodation.jpg