Siop Bysgod Ceinewydd 15.png

Ynglŷn â Siop Bysgod Ceinewydd

cat_fish_small.jpg

Cimychiaid, crancod hirgoes a chrancod coch ffres, mecryll wedi eu dal â llinyn, a thripiau i bysgota a gweld dolffiniaid 

phoneicon.jpg  01545 561 011


Cyfeiriad

South John Street, Ceinewydd, Ceredigion, Cymru, SA45 9NN

Cyfarwyddiadau 

Ewch i mewn i’r pentref nes cyrraedd y gyffordd wrth ymyl tafarn The Sea Horse. Trowch i lawr y rhiw fel bod y dafarn ar eich ochr dde. Ewch i lawr i waelod y rhiw – sef Glanmor Terrace ar y top a South John Street ar y gwaelod. Rydym mewn adeilad cyhoeddus â tho isel sydd ar y dde yn syth ar ôl y lawnt fach sy’n edrych dros yr harbwr. Nid yw mynedfa’r siop yn wynebu’r ffordd, felly mae’n hawdd iawn ei methu os ydych yn gyrru. Os byddwch wedi cyrraedd y troad sydyn i’r chwith sydd ar waelod y rhiw, byddwch wedi mynd yn rhy bell ond gallwch weld ein siop oddi yno.

Oriau agor

Yn yr haf: 10am – 3pm bob dydd.  Ar gau ar ddydd Mercher. (Ffoniwch y tu allan i’r tymor arferol.)

Map


Gweld Siop Bysgod Ceinewydd ar fap mwy o faint

f_logo.png Dewch o hyd i ni ar Facebook

twitterlogo.jpg Dilynwch ni ar Twitter

Pentref hardd yng nghanol Ceredigion yw Ceinewydd, sy’n boblogaidd ymysg pobl o bob oed oherwydd ei draethau tywod baner las, Dylan Thomas a’n poblogaeth led-barhaol o ryw 300 o ddolffiniaid trwyn potel. Mae gan y môr gyfoeth o fywyd gwyllt y gellir ei fwynhau mewn mwy nag un ffordd.

Pysgod cregyn gan gynnwys cimychiaid melys, crancod coch, crancod hirgoes, gwichiaid moch, cregyn bylchog a chorgimychiaid. Pysgod ffres megis draenogiaid môr, hyrddod, torbytiaid, penwaig, morgwn ac, wrth gwrs, mecryll yn ffres oddi ar y cwch. Mae’r rhan fwyaf o’r rhain ar gael yn eu tymor (a/neu ar gais) o’n siop, sef Siop Bysgod Ceinewydd sydd ychydig yn nes i fyny na’r llithrfa lle bydd y pysgotwyr yn dod â’r hyn y maent wedi ei ddal i’r lan. Bydd unrhyw gynnyrch nad yw yn ei dymor a chynnyrch arall megis cocos a chorgimychiaid mawr yn dod o fannau eraill er mwyn bodloni ein cwsmeriaid sy’n mwynhau bwyta ein potiau bach o gynnyrch pysgod allan ar wal yr harbwr ar ôl diwrnod prysur ar y traeth. 

Winston Evans, sydd wedi bod yn byw ac yn pysgota yng Ngheinewydd gydol ei oes, sy’n berchen ar Siop Bysgod Ceinewydd ac sy’n ei rheoli. Er iddo ymddeol a rhoi’r gorau i bysgota rai blynyddoedd yn ôl, mae’n dal wrth law i rannu ei wybodaeth am y môr a diwallu anghenion unigol ar gyfer achlysuron arbennig. 

Tra byddwch yng Ngheinewydd, allwch chi ddim gadael heb geisio gweld dolffiniaid o wal yr harbwr. Neu beth am geisio mynd yn agosach atynt drwy fynd ar un o’n teithiau mewn cwch? Am ddim ond wyth bunt i oedolion, cewch deithio am awr ar hyd yr arfordir treftadaeth i Gwmtydu, neu beth am fentro ymhellach ar daith ddwyawr i Ynys Lochtyn? Bydd hynny’n dyblu eich siawns o weld dolffiniaid trwyn potel, heb sôn am forloi llwyd, llamhidyddion a thoreth o adar y môr. Rydym hefyd yn cynnig tripiau pysgota sy’n para dwy, pedair ac wyth awr er mwyn i chi roi cynnig ar ddal eich pysgod eich hunain i swper

Cynhyrchwyr

Cynhyrchwyr

Cliciwch isod i weld ein rhestr lawn o gynhyrchwyr ledled Ceredigion

Gweld rhestr lawn o’r cynhyrchwyr >

Fy llwybr personol i

Heb ddewis unrhyw gynhyrchwyr


Gweld yr Oriel

Categorïau’r Cynhyrchwyr

cat_cheese.jpgcat_veg.jpgcat_preserves.jpgcat_choc.jpgcat_drinks.jpgcat_mill.jpg cat_meat.jpgcat_meals.jpgcat_accommodation.jpg