Cyffeithiau Llaw Wendy Brandon 3.png

Ynglŷn â Chyffeithiau Llaw Wendy Brandon

cat_preserves_small.jpg

“Cyffeithiau o safon ar gyfer cwsmeriaid deallus!”

phoneicon.jpg 01239 841 568


Cyfeiriad

Felin Wen, Boncath, Sir Benfro, SA37 0JR

Directions

O Foncath, cymerwch y ffordd i gyfeiriad Bwlch-y-groes. Ewch yn eich blaen am bron i ¾ milltir, ac rydym ar y dde ar waelod y rhiw.

Map


Gweld Cyffeithiau Llaw Wendy Brandon ar fap mwy o faint

Rydym yn gwmni bach iawn sy’n cynhyrchu bron unrhyw beth y gellir ei roi mewn jar! Dechreuais y busnes yn 1985 yn Sussex cyn symud i Gymru yn 1992. Rydym yn gweithio mewn hen felin ŷd a oedd hefyd yn fferm, ac mae’r gegin yn yr adeilad a arferai fod yn stabl/sgubor. Gan fod yr adeilad mewn cyflwr gwael iawn bu’n rhaid i ni ei ailadeiladu i gyd, fwy neu lai, er mwyn cydymffurfio â gofynion modern o ran glendid. Dyma’r adeilad y caiff ein cwsmeriaid eu gwahodd i ymweld ag ef er mwyn ein gweld yn gweithio ac er mwyn blasu rhai o’r cyffeithiau.

Caiff popeth ei wneud â llaw – yn union fel y byddech chi’n ei wneud yn eich cegin eich hun – pe bai gennych ddigon o amser ac awydd…..! Gallwch ddewis o blith o leiaf 200 o wahanol fathau o jamiau, jelïau, marmaledau, siytnis, sawsiau, mwstardau a finegrau ffrwyth. Cyhyd â’n bod yn gallu dod o hyd i’r cynhwysion, rydym yn fodlon paratoi cyffeithiau newydd i chi – mae llawer o’r eitemau sydd ar ein rhestr o gynnyrch wedi deillio o geisiadau a gafwyd gan gogyddion neu gwsmeriaid preifat.

Rydym yn coginio ar gyfer gwestai, bwytai, siopau a chwsmeriaid preifat sydd mor bell i ffwrdd â Japan.  Caiff archebion eu prosesu dros nos ar gyfer eitemau sydd mewn stoc. Os byddwch am anfon anrheg drwy’r post, cofiwch ddweud wrthym erbyn pryd y dylai gyrraedd a rhowch neges i ni ei chynnwys gyda’r anrheg.

Mae’r tîm yn fy nghynnwys i (Wendy), fy mab Ian (sy’n ymdrin â’r cyfrifon, y gwaith anfon ac unrhyw waith trefnu) a Zoe, Mair a Delyth yn y gegin. Y tu allan mae gennym 2 fochyn – Gertrude a Daisy – sy’n gyfrifol am gadw’r coetir yn daclus, a grŵp bach o hwyaid Indian Runner sy’n gyfrifol am reoli’r malwod duon…..  Moch Oes yr Haearn yw’r moch, sef croesiad rhwng baedd gwyllt Ewrop a mochyn Tamworth o ganolbarth Lloegr. 

Fi sy’n gyfrifol am yr ardd fach, ac mae croeso cynnes i chi fynd am dro o’i hamgylch. Clai trwm iawn yw’r pridd yn y fan hon, ac felly mae’n anodd ei drin. Dyna pam y dewisais neilltuo’r rhan fwyaf o’n 5 erw ar gyfer coed. Mae’r adeiladau eu hunain yn ddeniadol ac o garreg leol i gyd. Maent yn cynnwys y ffermdy, y felin, y graneri, y sgubor (sy’n gegin yn awr) a thwlc mochyn (lle mae’r hwyaid yn cysgu – ac yn dodwy eu hwyau, gobeithio!).

Fel y gwelwch o’r ystod o fusnesau bwyd sydd yn y rhan hon o Gymru, mae llawer iawn i’w weld yn ogystal â thraethau a bryniau hardd, olion cynhanesyddol, cestyll ac eglwys gadeiriol. Mae atyniadau eraill yn cynnwys sawl cwrs golff, cyfleoedd i farchogaeth a syrffio, llwybr cerdded ar hyd yr arfordir, ac ynysoedd allan yn y môr lle nad oes neb ond adar, morloi a dolffiniaid yn byw…. Edrychwn ymlaen at eich croesawu yma!

Cynhyrchwyr

Cynhyrchwyr

Cliciwch isod i weld ein rhestr lawn o gynhyrchwyr ledled Ceredigion

Gweld rhestr lawn o’r cynhyrchwyr >

Fy llwybr personol i

Heb ddewis unrhyw gynhyrchwyr

Categorïau’r Cynhyrchwyr

cat_cheese.jpgcat_veg.jpgcat_preserves.jpgcat_choc.jpgcat_drinks.jpgcat_mill.jpg cat_meat.jpgcat_meals.jpgcat_accommodation.jpg